ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Ψευδόκοκκος


Mealybugs

Introduction
Mealybugs cause damage to several crops in the horticultural sector. The most important species occurring in glasshouses belong to the genera Planococcus and Pseudococcus. Within the Planococcusgenus, the citrus mealybug, Planococcus citri, is a particular problem. Several species within thePseudococcus genus occur in glasshouses.

Biology
The mealybug has five stages in its life cycle. The females go through the stages of egg, three nymphal stages and adult insect, the males go through egg, two nymphal stages, false pupa and adult insect. Mealybugs derive their name from the third larval stage onwards when the females body is covered with a white wax-like substance in the form of powder, filaments, projections or plates.

Damage symptoms

  • Nymphs and female adults feed on plant sap. This reduces growth and causes deformation and/or yellowing of the leaf; sometimes leaves may drop off the plant. This can reduce yield or cause cosmetic damage. Infested plants often drop flowers or leaves if present.
  • Mealybugs excrete honeydew on which dark sooty moulds develops. Together with the whitewax-like secretions, these soil the plants. Photosynthesis of the leaves is reduced, causing production to decrease.

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ • Οι ψευδόκοκκοι προκαλούν ζημιά σε πολλές καλλιέργειες κηπευτικών. • Οι πιο σπουδαίοι ψευδόκοκκοι που παρουσιάζονται στα θερμοκήπια ανήκουν στα γένη:Planococcus και Pseudococcus.Από το γένος Planococcus,ο ψευδόκοκκος των εσπεριδοειδών,Planococcus citri είναι το επικρατέστερο είδος.Υπάρχουν αρκετά είδη του γένους Pseudococcus που εμφανίζονται στο θερμοκήπιο. • Ο ψευδόκοκκος περνάει πέντε στάδια στη ζωή του: • Το θηλυκό περνάει από το στάδιο του αυγού,τρία νυμφικά και το τέλειο. • Τα αρσενικό περνάει από αυγό,δύο νυμφικά στάδια,ψευτονύμφη,και τέλειο. • Οι ψευδόκοκκοι οφείλουν το όνομα τους στο γεγονός ότι το τρίτο νυμφικό στάδιο και μετά,το σώμα των θηλυκών καλύπτεται από άσπρη κέρινη ουσία σε η μορφή σκόνης,νημάτια,προεξοχές ή δίσκους. • Η ζημιά στα φυτά προκαλείται από τις νύμφες και τα τέλεια. • Οι αρσενικοί ψευδόκοκκοι δεν διατρέφονται. • Τα περισσότερα είδη ψευδόκοκκων διατρέφονται από τα εναέρια μέρη του φυτού. • Μερικά είδη απομυζούν τροφή από τις ρίζες ή προκαλούν ογκίδια. • Άλλα είδη μπορούν να μεταφέρουν ιώσεις. • Η βιολογική αντιμετώπιση των ψευδόκοκκων είναι δυνατή με το αρπακτικό σκαθάρι Cryptolaemus montrouzieri (CRYPTOBUG),την παρασιτική σφήκα Anargyrus pseudococci (CITRIPAR).